Alapítvány

„2.4. Az Alapítvány célja:
a./ Az időskorúakról való gondoskodásban való részvétel, illetve a szociálisan rászorultak támogatása, családok lelki, szellemi, anyagi segítése;
b./ A hitoktatás tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, a tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek támogatása;
c./ Hitéleti táborok, közösségi találkozók rendezésének megszervezése, vidékre, külföldre történő utazások lebonyolítása;
d./ Az iskolai hitoktatás támogatása, illetve más gyülekezeti közösségekkel a kapcsolat ápolásának segítése. Kántor utánpótlás segítése, tehetséggondozás.
e./ A testvérvárosi gyülekezetekkel való hatékony kapcsolattartás, tapasztalatcsere, gyerek és felnőtt csereüdültetések tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, ökomenikus szolgálatok tevékenységében való közreműködés;
f./ A gyermek- és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, családi hitoktatás, közösségi rendezvények, napközis és nyári táborok megszervezése, lebonyolítása, esetlegesen szakemberek bevonása, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő nevelés.
2.5. Az Alapítvány tevékenysége az alapítványi cél megvalósítása érdekében:
Az Alapítvány a céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: /Ectv. 34.§ (1) bekezdés a.) pont /

  • szociális tevékenység (a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 59.§ (1) bek.);
  • családsegítés (a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57.§ (1) bek. e.) pont);
  • nevelés és oktatás (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4.§ (1) bek. p. és u. pontja);
  • kulturális tevékenység (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja, valamint az 1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) b., c., e., pontjai és a 85. (1) bekezdés;
  • kulturális örökség megóvása (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. 5.§ (1) bek.);
  • ifjúsági ügyek (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontja, és a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§ c. pontja);
  • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés D. cikk)”

 
Nyilvánvaló, hogy az alapítvány szűkös anyagi viszonyai és egyéb adottságai miatt e széles lehetőségek közül csupán néhány területre tud koncentrálni. Mi ebből az ifjúsági munkát, a nevelést, az arra rászorulók bizonyos fokú támogatását, és a gyülekezet missziói céljainak segítését tartjuk a legfontosabbnak.
 
                                                                                                    Kalydy István
Az alapítvány munkáját bemutató riportműsort itt láthatja az Érd TV jóvoltából>>>